Záruka Kvality (PREDAJ ĽADU)

 

Náš Ľad je vyrobený  podľa systému HACCP z mechanicky, chemicky a biologicky čistej pitnej vody…

HACCP

HACCP (hazard analysis and critical control points), je systém na analýzu nebezpečenstiev a metódu kritických kontrolných bodov, ktorý bol v 60. rokoch minulého storočia vyvinutý v USA pre Národnú leteckú a vesmírnu agentúru (NASA), ktorá potrebovala zabezpečiť 100 % ochranu všetkých potravinových a výživových produktov pred mechanickými, toxickými, chemickými alebo fyzikálnymi kontamináciami. HACCP bol využívaný na testovanie finálnych produktov na potvrdenie bezpečnosti potravín ako preventívny systém produkcie bezpečných potravín, ktorý mal univerzálne uplatnenie. Celý systém bol vybudovaný tak, aby vylúčil alebo na maximálne možnú mieru minimalizoval riziká, ktoré by mohli spôsobiť kozmonautom infekcie, choroby alebo poranenia. HACCP vzbudil pozornosť mnohých štátov, ktoré ho začali analyzovať a testovať. Postupne sa stával medzinárodne akceptovaným a prijímaným. Systém HACCP bol 16. júna 1992 implementovaný do legislatívy EU, pričom sa stal celosvetovým štandardom. Zo Smernice európskej komisie č. 93/43/EEC o hygiene výroby potravín , vychádza v našich podmienkach Potravinový kódex SR, ktorý v druhej časti, VIII. hlave zavádza pojem HACCP ako "Správnu výrobnú prax".

 

 

Náš partner